Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

 Η ΝΕΟΤΕΡΗ (9/2012) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Νέα εγκύκλιος για το χαράτσι στα ακίνητα

«Διευκρινιστική εγκύκλιο» για το φετινό χαράτσι πάνω στη λαϊκή κατοικία, το λεγόμενο τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), αυτό που συνεχίζουν να μαζεύουν μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, εκδόθηκε χτες από το υπουργείο Οικονομικών.
Συγκεκριμένα:Αυτή τη φορά υποτίθεται ότι αποσυνδέεται η υποχρέωση πληρωμής του τέλος από την παροχή ρεύματος. Ο «υπόχρεος» που δηλώνει στην αρμόδια ΔΟΥ αδυναμία καταβολής του ποσού, υποχρεώνεται να πληρώσει 50 ευρώ προκειμένου στη συνέχεια να αποσυνδεθεί το χαράτσι από τους λογαριασμούς ρεύματος και να περάσει στα κιτάπια της Εφορίας. Εκεί, το χαράτσι θα προστεθεί σ' άλλες οφειλές του φορολογούμενου, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει το σχετικό ποσό μαζί με τον φόρο εισοδήματος.
Φορολογούμενοι που δικαιούνται «απαλλαγή» ή μειωμένο χαράτσι υποβάλλουν στην αρμόδια Εφορία το ειδικό έντυπο για τη διαγραφή των ποσών.
Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, καταβάλλεται η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις. Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται από τις ΔΟΥ.
Να σημειωθεί πως η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι, εξοφλούν κατά προτεραιότητα το χαράτσι της Εφορίας και στη συνέχεια το λογαριασμό ρεύματος, αν και στο βαθμό που υπάρχει υπόλοιπο. Ετσι όσοι δεν προσέλθουν στην Εφορία για τη μεταφορά της οφειλής τους στα «ληξιπρόθεσμα χρέη» θα βρεθούν αντιμέτωποι με το κίνδυνο διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή τη φορά για την οφειλή στη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: : Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) έτους 2012.
Με αφορµή ερωτήµατα που περιήλθαν στην υπηρεσία µας,  αναφορικά µε το θέµα, θέτουµε υπόψη σας τα κατωτέρω και παρακαλούµε για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους:
Με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, η οποία διαβιβάσθηκε µε την ΠΟΛ.1057/2.3.2012, δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. ετών 2011 και 2012.
Περαιτέρω, σας παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την διαχείριση του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012, στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Α. Ο υπόχρεος δικαιούται πλήρους απαλλαγής.
Αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012  Α.Υ.Ο., προσκοµίζοντας και τα αναφερόµενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αµέσως στο πρόγραµµα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο.
Β.  Ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή.
Αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους µε µειωµένο συντελεστή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Α.Υ.Ο. στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προσκοµίζοντας και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η ∆.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες, όπως έχουν προκύψει µετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις  που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
Γ.  Ο υπόχρεος επιθυµεί την αποκοπή του ΕΕΤΗ∆Ε,  από τον λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή δηλώνει  αδυναµία καταβολής του.
Αν ο υπόχρεος επιθυµεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος,  προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., υποβάλει το υπόδειγµα 6, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Σας υπενθυµίζουµε ότι ο αρµόδιος προϊστάµενος, µετά από αίτηση του φορολογουµένου, µπορεί (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011) να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόµενες δόσεις, είτε τον περιορισµό του ύψους του τέλους.
∆. Αλλαγή παρόχου
Σε περίπτωση αλλαγής προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος (παρόχου), καταβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012  και η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άµεσα βεβαίωση για αλλαγή παρόχου σύµφωνα µε το υπόδειγµα 5 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Α.Υ.Ο.. Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.. Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα ενηµερώνεται καθηµερινά µε ηλεκτρονικό τρόπο, για όλες τις ενέργειες που γίνονται από τις ∆.Ο.Υ. µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι, πληροφορίες για το χειρισµό του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 υπάρχουν και στην ηλεκτρονική εφαρµογή του ΕΕΤΗ∆Ε, η οποία είναι ανοικτή στις ∆.Ο.Υ..


ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ (www.oxidiodia.gr):

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ «ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ» (ΕΕΤΗΔΕ)
Οι ενέργειες που ακολουθούν έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός τρόπος για να πολεμήσουμε τα κάθε είδους «χαράτσια» είναι η έμπρακτη ακύρωσή τους μέσα από τη συλλογική δράση.
Επίσης, κατά την άποψή μας, οι παρακάτω ενέργειες μπορούν, για τον περιορισμό των εξόδων, να γίνουν και ομαδικά.

1Ο ΒΗΜΑ
Α) Πληρώνουμε σε ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών τράπεζας (ΑΤΜ) το υπόλοιπο ποσό εκτός από το ΕΕΤΗΔΕ (επειδή –τελείως παράνομα- το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αρνείται να το εισπράξει).
Β) Καταθέτουμε στη ΔΕΗ της περιοχής μας (ή στα γραφεία τυχόν άλλου προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, τον οποίο χρησιμοποιούμε), παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ένα έγγραφο συνταγμένο από εμάς, όπου εξηγούμε γραπτώς ότι δεν πληρώσαμε το ΕΕΤΗΔΕ επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και επειδή είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, ενώ αντίθετα πληρώσαμε τον υπόλοιπο λογαριασμό (ρεύμα, δημοτικά τέλη, ΕΡΤ), επισυνάπτουμε δε σε αυτό φωτοτυπία του λογαριασμού και της απόδειξης πληρωμής του μηχανήματος ΑΤΜ,
Γ) Αν η ΔΕΗ (ή ο άλλος προμηθευτής ρεύματος) αρνηθεί να παραλάβει το παραπάνω έγγραφο, το στέλνουμε με δικαστικό επιμελητή (κόστος 30 έως 50 ευρώ).
2Ο ΒΗΜΑ
Καταθέτουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητάμε να απαγορευθεί η διακοπή ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ. Για να είμαστε καλυμμένοι μέχρι τη δίκη, ζητάμε προσωρινή διαταγή με το ίδιο περιεχόμενο.
Αρμόδιο δικαστήριο κατά μία άποψη –η οποία μάλλον είναι η σωστότερη- είναι πάντοτε το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ενώ κατά άλλη άποψη είναι άλλοτε το Ειρηνοδικείο (όταν το οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ είναι μέχρι και 20.000 ευρώ) και άλλοτε το Μονομελές Πρωτοδικείο (όταν το ποσό είναι άνω των 20.000 ευρώ). Στο Ειρηνοδικείο όλες οι ενέργειες μπορούν να γίνουν από τον ίδιο τον αιτούντα, χωρίς δικηγόρο.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκ μέρους είτε του ιδιοκτήτη είτε του ενοικιαστή, αφού αυτός θα υποστεί τις συνέπειες της διακοπής ρεύματος, είτε και των δύο. Ανάλογα με τον ποιος την υποβάλλει, θα γίνονται και οι απαραίτητες αλλαγές.
Ένα προτεινόμενο κείμενο είναι το εξής:_____________________________________________________________________________________δειτε ακομη:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ

ΕΕΤΗΔΕ: Ενδείξεις υπεξαίρεσης λόγω παράνομου συμψηφισμού από τη ΔΕΗ της κατανάλωσης ρεύματος και των τελών ΕΡΤ, με το ΕΕΤΗΔΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΗ

Εγχειριδιο με τα δικαιωματα μας εναντι ΔΕΗ και χαρατσιου

Ο ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΠΕ ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΒΙΝΤΕΟ: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ. ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΩΛΟΥ.
Κανενα σπιτι χωρις ρευμα
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΗ- ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΤΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ!!
  • Blogroll

  • Blog Archive