Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2011, όπως απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικονομικό έτος 2012.

Α.Το συνολικό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν το έτος 2011 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 8.472,09 ευρώ.

Στα κριτήριο αυτό συνυπολογίζονται:..


α.το επίδομα απόλυτης αναπηρίας
β.το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας-τετραπληγίας)
γ.το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης
δ.τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου

Στο ανωτέρω εισόδημα δε συνυπολογίζονται τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει και
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και κάθε απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να  υπερβαίνει τα 9.884,11 ευρώ.

Γ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.380,90 ευρώ.

Εξαιρέσεις:

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά έχουν συμπεριληφθεί ποσά Ε.Κ.Α.Σ., τα οποία πρέπει να αφαιρούνται, καθόσον δε συνυπολογίζονται σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Επίσης, δε συνυπολογίζονται και πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε αναπήρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
β.στη σύνταξη και επιδόματα που τυχόν χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες.
γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα:
α.τα καθαρά έσοδα ατομικής επιχείρησης, που εμφανίζονται ως εγγραφές εισοδήματος από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις είτε ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
β.τα εισοδήματα που εμφανίζονται ως εκπτώσεις εισοδήματος ή ως απαλλασσόμενα ποσά ή ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Δ.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και πάσης φύσεως επιδόματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου μήνα πλήρους συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Εξακολουθεί να χορηγείται ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 30,00 ευρώ μηνιαίως με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως είχε προβλεφθεί με το νόμο 3996/2011, δηλαδή:

Α.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα πρέπει να κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.

Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:

α.στη σύνταξη που χορηγείται σε ανάπηρους και θύματα πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας

β.στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του ν.1892/90, όπως ισχύει

γ.στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Β.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

Γ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.

Δ.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο για το μήνα Μάρτιο 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού, σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον Απρίλιο του 2013 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης, ενώ σε όσους ήδη έχουν καταστεί συνταξιούχοι το Μάρτιο του 2013 λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω ποσά σύνταξης μηνός Μαρτίου 2013.

Το ποσό των 30,00 ευρώ μειώνεται κατά 1/3 στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δε μεταβάλλει το ποσό του επιδόματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το ηλικιακό κριτήριο της συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος ή θανάτου (εξαιρουμένων των τέκνων) παραμένει, μέχρι την 1.1.2014, οπότε το ηλικιακό κριτήριο αυξάνεται στο 65ο έτος για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της αιτίας, για την οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας-αναπηρία-θάνατος).

Το Ε.Κ.Α.Σ. συνεπώς, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα, από αυτόν, κατά τον οποίο συμπληρώνουν το 60ό έτος, αν δεν είναι συμπληρωμένο την 1.1.2013.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, το οποίο καθιερώθηκε με το νόμο 3996/2011 εξακολουθεί να ισχύει.


ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.Για συνολικό ποσό εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλετεαι μηνιαίο επίδομα 230,00 ευρώ.
2.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.018,26 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 172,50 ευρώ.
3.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 8.018,27 έως 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 115,00 ευρώ.
4.Για συνολικό ποσό εισοδήματος από 8.219,94 έως 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 57,50 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/3 του πλήρους ποσού που χορηγείται σε κάθε κλίμακα.

Στους συνδικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών της σύνταξης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ. ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ

Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται μόνο από έναν φορέα συνταξιοδότησης, αυτόν τον οποίο επιλέγει ο συνταξιούχος με αίτησή του, σε περίπτωση που λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το Ν.Α.Τ.

πηγη
  • Blogroll

  • Blog Archive