Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Πόσοι «Μπαλούρδοι» χρειάζονται για μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ;

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2016

ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΤ

Επίθεση των ΜΑΤ απέναντι σε νεολαίους και κατοίκους του Ζωγράφου, που διαμαρτύρονταν για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό και ήθελαν να...
παρέμβουν ειρηνικά σε εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητή τον Ν. Παππά.
Με χη­μι­κά και ξύλο από την ΕΛ.ΑΣ. αντι­με­τω­πί­στη­κε η δυ­να­μι­κή δια­μαρ­τυ­ρία νε­ο­λαί­ων της πρω­το­βου­λί­ας ενά­ντια στο ασφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο «Block it» και μελών της Επι­τρο­πής Αγώνα Ζω­γρά­φου, την ώρα που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εκ­δή­λω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με ομι­λη­τή τον υπουρ­γό επι­κρα­τεί­ας Νίκο Παππά και θέμα τη δήθεν μάχη ενά­ντια στη δια­φθο­ρά-δια­πλο­κή (προ­φα­νώς η μάχη αυτή γί­νε­ται τις ώρες που η κυ­βέρ­νη­ση δεν κλεί­νει δου­λειές μαζί της…).
Πέρα από τις φρα­στι­κές χυ­δαιό­τη­τες των λίγων «Τσι­προ­φρου­ρών» που βρέ­θη­καν στην εκ­δή­λω­ση και κλεί­νουν τα μάτια στο σφα­για­σμό των συ­ντά­ξε­ων και στα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων, η «αρι­στε­ρή» κυ­βέρ­νη­ση κα­τέ­φυ­γε στην κα­τα­στο­λή για να φι­μώ­σει τις ενο­χλη­τι­κές φωνές των νέων αν­θρώ­πων που δου­λεύ­ουν για 400 ευρώ ή είναι άνερ­γοι, ενώ, αν ψη­φι­στεί το Ασφα­λι­στι­κό-έκτρω­μα, θα πρέ­πει να δου­λεύ­ουν-του­λά­χι­στον-μέ­χρι τα 67 για να πά­ρουν τα ψί­χου­λα της «εθνι­κής σύ­ντα­ξης».Για να μι­λή­σει ο Ν. Παπ­πάς στην κομ­μα­τι­κή φιέ­στα των οπα­δών του, έπρε­πε να απο­μα­κρυν­θούν οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι. Παρά την επί­θε­ση όμως, ο κό­σμος επέ­στρε­ψε στο ση­μείο της εκ­δή­λω­σης φω­νά­ζο­ντας συ­νε­χώς συν­θή­μα­τα και απαι­τώ­ντας, όπως και έγινε, την από­συρ­ση από το ση­μείο των αστυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων. Λίγα λεπτά μετά οι συ­γκε­ντρω­μέ­νοι απο­χώ­ρη­σαν με πο­ρεία στη Λεωφ. Πα­πά­γου.
Με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­σή του ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είδε στα γε­γο­νό­τα «ει­σβο­λή μελών της ΛΑΕ» (…) και «μια πράξη εκτός Αρι­στε­ρής αντί­λη­ψης και ιδε­ο­λο­γί­ας». Προ­φα­νώς για τον με­ταλ­λαγ­μέ­νο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, «Αρι­στε­ρά» είναι να δια­λύ­εις τη δη­μό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, να υψώ­νεις φρά­χτες στα θύ­μα­τα των πο­λέ­μων και να αντι­με­τω­πί­ζεις τη δί­καιη κοι­νω­νι­κή δια­μαρ­τυ­ρία ενά­ντια στα βάρ­βα­ρα μέτρα, με ξύλο και χη­μι­κά. Κάτι τέ­τοια άλ­λω­στε έλεγε και ο Σα­μα­ράς, όταν υπήρ­χε αντί­στα­ση στην πο­λι­τι­κή του και βά­φτι­ζε τη λαϊκή οργή «ει­σβο­λή μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ»…
Υ.Γ. Εκλεγ­μέ­νη σύμ­βου­λος στην Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής με τη «Δύ­να­μη Ζωής» κα­λού­σε αφη­νια­σμέ­νη τους άν­δρες των ΜΑΤ «να τσα­κί­σουν» τους συ­γκε­ντρω­μέ­νους. Φαί­νε­ται ότι πρό­κει­ται για ακόμα ένα τυ­πι­κό δείγ­μα της «Αρι­στε­ρής αντί­λη­ψης» που πρε­σβεύ­ει ο νε­ο­μνη­μο­νια­κός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Πηγή:rproject.gr
  • Blogroll

  • Blog Archive