Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Επίθεση της αστυνομίας και προσαγωγές φοιτητών της ΑΡΕΝ

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Πέμπτη, Απριλίου 21, 2016

Η αστυνομία για άλλη μια φορά επιτίθεται με μαφιόζικο τρόπο σε φοιτητές.
Σή­με­ρα το πρωί (19/4) πε­ρί­που 40 μέλη των φοι­τη­τι­κών σχη­μά­των της Αρι­στε­ρής Ενό­τη­τας προ­χώ­ρη­σαν σε ακτι­βι­σμό έξω από το...
Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη φω­νά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα υπέρ των προ­σφύ­γων και αναρ­τώ­ντας πανό στην εί­σο­δο του υπουρ­γεί­ου. Σε όλη τη διάρ­κεια της δια­μαρ­τυ­ρί­ας η αστυ­νο­μία λόγω της πα­ρου­σί­ας φω­το­γρά­φων δεν προ­έ­βη σε κά­ποια ενέρ­γεια. Αντί­θε­τα πε­ρί­με­ναν την απο­χώ­ρη­ση των φοι­τη­τών προ­κει­μέ­νου να τους επι­τε­θούν τρα­μπού­κι­κα και πι­σώ­πλα­τα.
Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι κυ­νή­γη­σαν φοι­τη­τές μέσα στη μέση του δρό­μου ενώ περ­νού­σαν αυ­το­κί­νη­τα. Δεν πε­ριο­ρί­στη­καν όμως μόνο σε αυτό αλλά η μανία τους έφτα­σε μέχρι το ση­μείο να κα­τέ­βουν στην πλατ­φόρ­μα του μετρό στην Κα­τε­χά­κη και να στα­μα­τή­σουν το συρμό που ετοι­μα­ζό­ταν να ξε­κι­νή­σει. Πα­ρου­σιά­ζει εξαι­ρε­τι­κό εν­δια­φέ­ρον ότι η αστυ­νο­μία πα­ρου­σιά­ζε­ται άκρως δυ­σκί­νη­τη στο να κυ­νη­γή­σει φα­σί­στες μα­χαι­ρο­βγάλ­τες, αλλά στή­νει ολό­κλη­ρη επι­χεί­ρη­ση για 40 φοι­τη­τές με ένα πανό και δύο τρι­κά­κια. Η ΕΛ.ΑΣ., παρά τη δήθεν "αρι­στε­ρή" κυ­βέρ­νη­ση, προ­χώ­ρη­σε για άλλη μια φορά σε τε­λεί­ως αναί­τιες προ­σα­γω­γές φοι­τη­τών και σε επί­δει­ξη κρα­τι­κής πυγ­μής.
Λίγο μετά τις 14.00, οι 8 προ­σα­χθέ­ντες φοι­τη­τές αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι.
Ό,τι και να κά­νουν όμως να ξέ­ρουν πως ο κό­σμος του κι­νή­μα­τος και της αρι­στε­ράς δεν τρο­μο­κρα­τού­νται. Θα μας βρί­σκουν συ­νε­χώς μπρο­στά τους.

ΑΝΑ­ΚΟΙ­ΝΩ­ΣΗ ΑΡΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕ­ΓΟ­ΝΟ­ΤΑ: 

Σή­με­ρα το πρωί, Τρίτη 19/4, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ακτι­βι­σμός των σχη­μά­των της Αρι­στε­ρής Ενό­τη­τας Αθή­νας για τους οι­κο­νο­μι­κούς και πο­λι­τι­κούς πρό­σφυ­γες, τους πνιγ­μούς στο Αι­γαίο  και τις επα­να­προ­ω­θή­σεις-απε­λά­σεις που πραγ­μα­το­ποιεί η Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση στα πλαί­σια της συμ­φω­νί­ας Ε.Ε.-Τουρ­κί­ας. Με την ολο­κλή­ρω­ση της ει­ρη­νι­κής δια­μαρ­τυ­ρί­ας, μη­χα­νές της ομά­δας ΔΙΑΣ που συ­μπε­ρι­φέρ­θη­καν ακρι­βως με τον ίδιο τρόπο κα­τα­στο­λής και βίας σαν τις δυ­νά­μεις των Δέλτα, κυ­νή­γη­σαν τους αγω­νι­στές/στρί­ες εν μέσω κυ­κλο­φο­ρί­ας στη λε­ω­φό­ρο Κα­τε­χά­κη.
Οι εντο­λές τους ήταν σα­φείς: να ξυ­λο­κο­πή­σουν και να προ­σα­γά­γουν τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους φοι­τη­τές. Αυτή τη στιγ­μή υπάρ­χουν προ­σα­χθέ­ντες και ορι­σμέ­νοι έχουν τραυ­μα­τι­στεί ελα­φρά. Φαί­νε­ται ότι για το ελ­λη­νι­κό κρά­τος εκτός από τους με­τα­νά­στες, εχθρό απο­τε­λούν όσοι και όσες αγω­νί­ζο­νται για τα δι­καιώ­μα­τα των κα­τα­τρεγ­μέ­νων. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ξε­κά­θα­ρο πως κα­τα­πνί­γει κάθε αγω­νι­ζό­με­νη φωνή και πάντα με τη βο­ή­θεια των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών.
Απαι­τού­με την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση των συ­ντρό­φων μας!
Δεν υπο­χω­ρού­με! Η αλ­λη­λεγ­γύη μας θα σπά­σει τα δεσμά του φόβου και τα συ­νο­ρα της ντρο­πής!

πηγή
  • Blogroll

  • Blog Archive