Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

To Mega, η Dimera Media Investments Limited του Ιβάν Σαββίδη και η κυπριακή «ITV CP» ήταν οι τρεις τρεις εταιρίες που κόπηκαν από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Υπενθυμίζεται πως εκτός έχει τεθεί εξ αρχής και το ART TV του Γιωργου Καρατζαφέρη λόγω...
απολύτως ελλειπούς φακέλου.
Ο φάκελος του Mega ήταν και ο πιο ελλιπής. Ενδεικτικό είναι πως από τις δέκα σελίδες της επίσημης ανακοίνωσης για τις εταιρείες που προκρίνονται στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, οι επτά σελίδες αφορούν ελλείψεις που είχε ο φάκελος του Mega.
Η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, με έδρα την Κύπρο, τέθηκε εκτός διαγωνισμού καθώς οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 που περιλαμβάνονται στο φάκελο της συμμετοχής δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ωστόσο από την εταιρεία επισημαίνουν πως οι οικονομικές καταστάσεις είναι μη ελεγμένες καθώς η υποχρέωση να τις καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και στον Έφορο Φορολογίας Εταιρειών λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017 και 31η Μαρτίου 2017, αντίστοιχα.
Σημειώνεται πως Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λ. Κρέτσος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανελέγχου των φακέλων, καθώς απηύθυνε ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, και  την Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών, που υποστήριξε το έργο της Επιτροπής, «κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων  που αποκλείστηκαν από την προεπιλογή είναι θεραπεύσιμοι».
Η κυπριακή «ITV CP» αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό καθώς στο φάκελό της δεν περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου της εταιρείας περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς και οι τυχόν αντίστοιχες συμβάσεις.
Επίσης δεν περιλαμβανόταν στον φάκελο αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αντί του ποινικού μητρώου είχε προσκομιστεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφερόταν πως το εν λόγω πρόσωπο, που κατοικεί μόνιμα στο Λονδίνο. δεν έχει ποινικές καταδίκες για κανένα αδίκημα, καθώς επίσης ότι προβαίνει στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου, επειδή στην Αγγλία δεν εκδίδεται έγγραφο αντίστοιχο του ελληνικού αντιγράφου ποινικού μητρώου.
Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η εταιρεία προσκόμισε επιστολή πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή στην οποία αναφέρεται ότι την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Συμμετοχές” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), εμφανίζεται η κατοχή των μετοχών της Υποψήφιας Εταιρείας στην οποία συμμετέχει 100% καθώς και η καταβολή του ποσού των 24.000 ευρώ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής της Υποψήφιας Εταιρείας τα απαιτούμενα από την παρ. Δ.3.3.5 της Προκήρυξης, αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου ταμείου της εταιρείας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά της εν λόγω συμμετοχής».
Τέλος η εταιρεία προσκόμισε επιστολή πιστοποιημένου Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία αναφέρεται ότι την 30η/6/2016 στο λογαριασμό “Δάνεια” της “S.N.P. SOUTHEST NETWORK PUBLIC LTD” (μοναδική μέτοχος της Υποψήφιας Εταιρείας), περιλαμβάνεται δάνειο ποσού 78.000 ευρώ το οποίο έχει λάβει από τον μέτοχο της SHERITO HOLDING LTD. Ωστόσο, δεν
περιλαμβάνεται στο φάκελο συμμετοχής η απαιτούμενη σύμβαση του εν λόγω δανείου.

tvxs
  • Blogroll

  • Blog Archive