Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ- ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Σάββατο, Αυγούστου 13, 2016
Τέσσερις είναι οι εταιρείες - μνηστήρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, εκτός από την κοινή εταιρεία που συστήνουν η ....
Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,16% και η ισπανική Aktua, αλλά και τη μετεξέλιξη αντίστοιχης εταιρείας που διαθέτει ο όμιλος της Eurobank σε εταιρεία διαχείρισης με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΤτΕ, άδεια διεκδικεί μεγάλο δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον κλάδο αλλά και άλλη μία εταιρεία διαχείρισης με παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν αγοράζουν τα δάνεια από την τράπεζα, αλλά αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τον δανειολήπτη αλλά και τη γενικότερη διαχείριση της οφειλής, με αυξημένη πλέον δυνατότητα διευθέτησής της μέσω και των νέων εργαλείων.
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που εξέδωσε πρόσφατα η ΤτΕ, δίνει νέας γενιάς εργαλεία στην τράπεζα για να χειριστεί την προσωρινή ή την οριστική διευθέτηση της οφειλής του δανειολήπτη, εργαλεία που είναι πλέον στη διάθεση και των ίδιων των εταιρειών διαχείρισης για τον διακανονισμό που θα προτείνουν στους δανειολήπτες.
Τι προβλέπει ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015, καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:
1. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, η προειδοποιητική επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου: Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα».
• Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα ημερολογιακών ημερών.
• Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.
• Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
• Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014:
1. Μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.
2. Δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Blogroll

  • Blog Archive