Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Τέσσερις γυναίκες, που προσπάθησαν να βοηθήσουν τους μετανάστες αφήνοντας  τρόφιμα και νερό στην έρημο της Αριζόνα κρίθηκαν ένοχες για...
παράνομη είσοδο σε Εθνικό καταφύγιο προστασίας άγριας φύσης χωρίς άδεια.

Οι τέσσερις γυναίκες ήταν εθελόντριες της οργάνωσης «Όχι άλλοι θάνατοι», No More Deaths, μια ομάδα που προσπαθεί να σταματήσει τους θανάτους των μεταναστών που διασχίζουν την μεγάλη έρημο της Αριζόνα κοντά στα σύνορα Μεξικού / ΗΠΑ. Τα σύνορα Αριζόνα-Μεξικό ειδικά, είναι γνωστά για τον αριθμό των ανθρώπινων πτωμάτων μεταναστών που ανακαλύπτονται εκεί κάθε χρόνο.

Η μία εθελόντρια κρίθηκε ένοχος γιατί μπήκε με το αυτοκίνητό της μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, που είναι τμήμα της ερήμου, χωρίς άδεια και άφησε ένα 1 μπιτόνι νερό και μερικές κονσέρβες φασόλια. Οι άλλες τρεις βρέθηκαν ένοχες για την είσοδο τους στην περιοχή χωρίς άδεια και επειδή «εγκατέλειψαν προσωπική περιουσία», νερό και κονσέρβες δηλαδή.

Η απόφαση, που πάρθηκε από τον Αμερικάνο δικαστή Bernardo Verlasco ήταν η πρώτη καταδικαστική απόφαση εναντίον εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας την τελευταία δεκαετία. Ο δικαστής δήλωσε:

-Έπρεπε η οργάνωση να τις έχει ενημερώσει ότι η συμπεριφορά τους ήταν ποινικό αδίκημα. Ούτε οι κατηγορούμενες είχαν ψάξει να βρουν τις συνέπειες που θα είχε η πράξη τους.

Οι τέσ­σε­ρις γυ­ναί­κες, δή­λω­σαν ότι οι δρα­στη­ριό­τη­τές τους πη­γά­ζουν από γνή­σια πε­ποί­θη­ση για να βοη­θή­σουν αν­θρώ­πους σε ανά­γκη.

Μία άλλη εθε­λό­ντρια της Ορ­γά­νω­σης η Catherine Gaffney, επέ­κρι­νε την από­φα­ση, λέ­γο­ντας:

-Αυτή η ετυ­μη­γο­ρία προ­κα­λεί όχι μόνο την Ορ­γά­νω­ση «Όχι άλλοι θά­να­τοι» αλλά όλους τους αν­θρώ­πους με συ­νεί­δη­ση σε όλη τη χώρα.

-Αν το να δί­νεις νερό σε κά­ποιον που πε­θαί­νει από δίψα είναι πα­ρά­νο­μο, τι αν­θρω­πι­σμός έχει μεί­νει στη νο­μο­θε­σία δι­καί­ου  αυτής της χώρας;

Κάθε εθε­λό­ντρια αντι­με­τω­πί­ζει έως και έξι μήνες φυ­λά­κι­ση σε ομο­σπον­δια­κή φυ­λα­κή και πρό­στι­μο 500 δο­λά­ρια.

Όλες οι ει­δή­σεις που έχουν με με­τα­νά­στες να κά­νουν στις ΗΠΑ απο­πνέ­ουν απί­στευ­τη σκλη­ρό­τη­τα και μίσος ιδιαί­τε­ρα μετά την εκλο­γή Τραμπ και τις εμ­μο­νές του ενά­ντια στην φτώ­χεια και την με­τα­νά­στευ­ση. Έτσι ευ­θυ­γραμ­μί­ζο­νται και οι δι­κα­στι­κές Αρχές μαζί με τις διω­κτι­κές και κα­τα­δι­κά­ζουν και αυ­τούς που από αν­θρω­πι­στι­κή διά­θε­ση θέ­λουν να βοη­θή­σουν μέσα στα πλαί­σια του συ­στή­μα­τος. Απα­γο­ρεύ­ουν απλά να είσαι άν­θρω­πος.
atexnos.gr
  • Blogroll

  • Blog Archive